Topgear.bg запазва правото си да внася промени по настоящите правила без предварително уведомление. С достъпът си до този сайт, вие автоматично приемате, че сте се запознали и приели условията описани тук.

Авторско право

Цялото съдържание на сайта е предмет на авторско право и принадлежи на topgear.bg. Вие можете да предприемате действия спрямо публикувано от нас съдържание само и единствено според допустимото от Закона за авторското право.

Вие нямате право да възпроизвеждате цели материали или части от тях, да ги разпространявате, модифицирате или използвате за каквато и да е търговска цел освен ако няма изрично съгласие от страна на topgear.bg.

Връзки към други сайтове

Topgear.bg не носи отговорност за информация и съдържание в сайтовете, към които има хипервръзки.

Отговорност за съдържанието

Topgear.bg се старае да поддържа актуална информация в сайта, което не изключва възможността да се допуснат пропуски. Topgear.bg не носи никаква отговорност за всички последици, включително и вреди, възникнали или свързани с достъпа до сайта или материалите публикувано в него.

Информацията в сайта се представя във вид, който подлежи на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя без гаранция за нейната пригодност или безопасност.

Topgear.bg не носи отговорност за обема на статиите, точността или пълнотата на предоставената информация. Потребителите сами са отговорни за възприятието и интерпретацията на пълнотата, точността или полезността на информацията съдържаща се в сайта.

Topgear.bg не гарантира постоянен и безпроблемен достъп до сайта.

Topgear.bg не носи отговорност за съдържанието на коментарите и всичко, публикувано от потребители и трети лица. Все пак приканваме всеки публикувал на сайта ни да се въздържа от обиди, заплахи, психически тормоз и квалификации на основание раса, етнос, сексуална ориентация, политически и религиозни възгледи.